Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

avooid
21:13
2744 2919 500
Reposted fromrudosci rudosci viaSilentForest SilentForest
avooid
21:07
Ktoś mnie niedawno zapytał: "Po co żyjemy?". I ja się nad tym dość długo zastanawiałem. Tak, wie pan, po ludzku. No i doszedłem do wniosku, że najbardziej odpowiada mi powiedzenie: "Żyję po to, by doświadczać".
— Krzysztof Materna, "Bogaty wewnętrznie", Newsweek 46/13
Reposted from1923 1923 viaiamdreamer iamdreamer
avooid
21:07
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiamdreamer iamdreamer
avooid
21:07

March 10 2019

avooid
22:00
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
avooid
21:55
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
— chyba
avooid
21:33
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
avooid
21:32
0584 d3c4
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
avooid
21:31
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viaSkydelan Skydelan
avooid
21:30
avooid
21:28

Czternastoletnia sanitariuszka myśli zasypiając


Żeby wszystkie kule na świecie 
trafiły we mnie, 
toby już nie mogły trafić w nikogo.

I żebym umarła tyle razy, 
ile jest ludzi na świecie, 
żeby oni nie musieli już umierać, 
nawet Niemcy.

I żeby ludzie wcale nie wiedzieli, 
że ja umarłam za nich, 
żeby nie było im smutno.

Anna Świrszczyńska

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaostatni ostatni
avooid
21:27

Strzemiński mówił: każdego człowieka należy uważać za dobrego. Zakładaj, że w nim tkwi dobro, jeżeli on popełni coś nie tak, to już jest jego wina, nie naszego osądu. I ja tak zakładam.

— Andrzej Strumiłło w książce Justyny Dąbrowskiej "Miłość jest warta starania"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamodalna modalna
avooid
21:27
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viate-quiero te-quiero
avooid
21:26

giną ludzie.

W chwi­li, kie­dy przy ko­la­cji 
bro­nisz nie­do­rzecz­nych ra­cji 
żal za głup­stwem to­piąc w wó­dzie - 
giną lu­dzie. 
W prze­cu­dow­nych sta­rych mia­stach 
strach w co­dzien­ny pej­zaż wra­sta 
śniąc o oca­le­nia cu­dzie - 
giną lu­dzie. 

W wio­skach, któ­rych wca­le nie ma, 
bo śmierć przez nie prze­szła nie­ma - 
wie­rząc swej na­dziei złu­dzie 
giną lu­dzie. 

Giną lu­dzie gdy gło­su­jesz 
za spo­ko­jem - i pró­bu­jesz 
bunt su­mie­nia zbić dok­try­ną - 
obcy giną. 

W chwi­li, gdy roz­ryw­ki żą­dasz, 
w te­le­wi­zji mecz oglą­dasz, 
lub się pła­wisz w słod­kiej nu­dzie - 
giną lu­dzie. 

Oto nowa jest idea: 
jesz­cze ludz­kość nie zgi­nę­ła, 
cho­ciaż w Ka­ino­wym tru­dzie 
giną lu­dzie. 

Wiel­biąc każ­de przy­ka­za­nie, 
za­pis świę­tych praw w Ko­ra­nie, 
Ewan­ge­lii i Tal­mu­dzie 
giną lu­dzie. 

Wśród wy­znaw­ców każ­dej wia­ry 
są mor­der­cy i ofia­ry - 
twe mil­cze­nie wska­że te­raz 
kogo wspie­rasz. 
j.br.
avooid
19:18
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahesiamela hesiamela
avooid
19:18
Zrań mnie prawdą ale nigdy nie pocieszaj mnie kłamstwem.
Reposted fromwolnosc wolnosc viaSkydelan Skydelan
avooid
18:31
Mam głębokie przeświadczenie, że akceptacja drugiego człowieka jest szansą porozumienia. Jeśli dasz komuś wolność, to kiedyś powróci. 
— Jacek Braciak
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
avooid
18:31
Uderzyła ją prosta prawda: że czasem rzeczy najzwyklejsze - kiedy się je dzieli z właściwymi ludźmi - bywają niezwykłe. 
— Nicholas Sparks
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
avooid
18:30
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viahesiamela hesiamela
avooid
18:28
Jesteś mistrzem niedomykania furtki.
— ja. dzisiaj. znowu o Tobie.
Reposted fromhesiamela hesiamela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl