Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2019

avooid
14:08
avooid
14:08
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms

November 06 2019

avooid
22:14
2689 69bb 500
Reposted fromolbaria olbaria viapimpmyheart pimpmyheart
avooid
22:14
avooid
22:14
8573 5ecb 500
Reposted fromxawery xawery viapimpmyheart pimpmyheart
avooid
22:14
2565 c34f 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue
avooid
22:14
8148 5c28 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou
avooid
22:14
3013 e03e 500
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen
avooid
22:14

November 03 2019

avooid
20:42
avooid
20:40

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viaVostok Vostok
avooid
20:25
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaincentive incentive
avooid
20:22
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
avooid
20:11
6412 5491 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
avooid
20:11
avooid
19:56
6078 a689 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazucha zucha
avooid
19:56
6038 538d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viazucha zucha
avooid
19:55
avooid
19:55
avooid
19:49
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl